Zagrozenie wybuchem strefy

Mieszkające w końcach Unii Europejskiej znaczne dysproporcje w przepisach prawych oddających się do bezpieczeństwa zwłaszcza w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że zdecydowano je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Stąd też w dziale stref, które są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Marka tego materiału prawnego uznaje się z języka francuskiego co dokładnie brzmi Atmosphere Explosible. Głównym zadaniem niniejszej zasady było niczym najszersze zmniejszenie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w strefach zagrożonych. W związku z tym sprawdzany dokument szeroko oddaje się również do systemów ochronnych jak i urządzeń, które użytkowane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Mowa tutaj też o urządzeniach elektrycznych. Zgodnie z przepisami prawymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może powstawać z przechowywania, produkowania a też użytkowania substancji, jakie w końca powiązania z powietrzem czy te z drugą substancją mogą dać rzekomy wybuch. W terenie tych podstawy wymienić można przede wszystkim ciecze łatwopalne a oraz ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne podstawy to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Chociaż nie sposób opisać wszystkiego co szuka się w przedmiotowym dokumencie. Dlatego te studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż wpływa on ogólne warunki oraz zalecenia w obszarze sposobów i akcesoriów podawanych w okolicach wybuchowych. Natomiast szczegółowe wytyczne mogą znajdywać się w przyszłych dokumentach. Należy tylko pamiętać, że nowe materiały regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden droga nie mogą stanowić różne z informacją ATEX. Należy także pamiętać, że każde urządzenia brane w przestrzeniach zagrożonych muszą istnieć idealnie znakowane znakiem CE, co świadczy, że danie to potrzebowało przejść procedurę oceny zgodności prowadzoną przez osobę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego rozwiązania (ponieważ tak nazywana jest Dyrektywa ATEX) w wypadku niezgodności narzędzi w dziedzinach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może podjąć kroki do unieważnienia takich urządzeń.